Privacy verklaring

Dit document betreft het omgaan met jullie privacy en die van jullie zoon of dochter. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. In het dossier worden gegevens opgenomen die voor de therapie noodzakelijk zijn. Zoals informatie over de klacht, achtergrond, gezondheid, eventuele diagnoses en behandelingen en voortgang van de behandeling. Eventueel ook informatie die ik, na jullie expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij je huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens. Ik maak gebruik van een beveiligd rapportage systeem.
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als behandeld therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Bij langdurige afwezigheid zal mijn caseload worden overgedragen aan Malou Rompen van de Holistische therapeut.

De gegevens uit het dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw explicatie toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een paar gegevens uit het dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege andere redenen gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntdossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard. Tenzij je na beëindiging van de therapie dit anders wil en het dossier wil vernietigen. Een verzoek hiertoe kan schriftelijk ingediend worden via het mailadres: info@veervoorkindengezin.nl.


Zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je de nota eventueel kan declareren bij de zorgverzekeraar.

  • Naam, adres en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Datum van het consult
  • Een korte omschrijving van de behandeling, met daarbij de prestatiecode zoals de zorgverzekeraars hebben opgesteld.
  • De kosten van de sessie.